home
home
e-mail
刺繡天地
 
 
主題:

風雨同路手提包

(17x23x18cm)

節數: 四節(每節2.5小時)
 
教學重點: 教授萬花筒圖案設計法
複習Red Work Embroidery
教授「房屋頂」口金作法
 
 
 
  上課時間:
A班: 隔週六上午 10:30至1:00  
B班: 隔週六下午  2:30至5:00
C班: 隔週三下午 11:00至1:30
D班: 隔週四上午 11:00至1:30
 
  報名或查詢:24206641 或 e-mail