home
home
e-mail
刺繡天地
 
 
主題:

弧度拼布袋

(28x20x15cm)

節數: 四節(每節2.5小時)
 

教學重點:

教授弧度拼合方法
 
 
教授弧度Quilting方法
 

教授拉繩袋口作法 

 
  上課時間:
A班: 隔週六上午 10:30至1:00  
B班: 隔週六下午  2:30至5:00
C班: 隔週三下午 11:00至1:30
D班: 隔週四上午 11:00至1:30
 
  報名或查詢:24206641 或 e-mail